Send henvendelse

Fyll inn skjemaet - Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Når kan en festetomt innløses?

Illus. Når kan en festetomt innløses?

Når kan en festetomt innløses?

Når festeforholdet har vart i 30 år eller kontrakten går ut kan tomten innløses. Du må sende varsel om dette minst ett år i forveien. Dersom du glemmer det vil neste mulighet for innløsning være avhengig av hva tomten brukes til. For en fritidseiendom må du da vente 10 år til før du kan innløse. For en boligtomt kan den innløses hver gang det har gått nye to år.

Det er altså ikke krav til at eieren personlig har vært fester for et tidsrom. Det er tomtens samlede tid under flere eiere som utløser krav til innløsning. Relevant bestemmelse i Tomtefesteloven er § 32

Dersom du glemmer det vil neste mulighet for innløsning være avhengig av hva tomten brukes til. For en fritidseiendom må du da vente 10 år til før du kan innløse. For en boligtomt kan den innløses hver gang det har gått nye to år. Det er altså ikke krav til at eieren personlig har vært fester for et tidsrom. Det er tomtens samlede tid under flere eiere som utløser krav til innløsning.

Hva skjer når festekontrakten løper ut?

Festeren har to valg når kontraktstiden løper ut. Han kan innløse tomten eller han kan la festekontrakten løpe. Dersom han velger å la kontrakten fortsatt løpe vil dette i noen tilfeller utløse krav om engangsregulering av festeavgiften.

Dette spørsmålet var oppe i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen ( EMD) i 2012. Slik Tomtefestelovens § 33 lød før dette kunne festeren forlange at kontrakten ble forlenget på samme vilkår. Dette fant EMD var i strid med bortfesterens rett til normal avkastning av eiendom. Stortinget har etter dette endret § 33 og noen bestemmelser i § 15 slik at bortfester kan kreve mimimum 2% avkastning av markedsverdien begrenset oppad til et beløp tilsvarende ca kr 11.800,- i dag.

Dersom kontraktens ordlyd gir festeren en rett til forlengelse på samme vilkår har bortfesteren ikke krav på engangsregulering. Da kan festeren fortsette med samme festeavgift som tidligere men justert for prisstigningen. ( § 15.4. ledd siste punktum )

Hva er innløsningsprisen?

Det er to hovedprinsipper når det gjelder innløsningsprisen. Dersom kontraktens ordlyd eller senere endringer har gjort kontrakten evigvarende har festeren krav på å innløse til 25 ganger festeavgiften. Dersom kontrakten en eller annen gang løper ut kan bortfester velge mellom 25 ganger festeavgift eller 40% av råtomteprisen. Denne bestemmes i utgangspunktet av markedsverdien for en tilsvarende tomte med fradrag for de tiltak på tomten som festerne har bekostet. Dette kan være vei, anlegg av vann og avløp, nødvendig opparbeidelse av tomten etc.

Nærmere om disse reglene finner du i Tomtefestelovens § 37

Landbruksunntaket

For fritidseiendommer har bortfester et unntak fra retten til å innløse. Dersom bortfesters eiendom er en landbrukseiendom kan han forlange at festet fortsetter. Kravene til landbrukseiendommen er:

  • Total størrelse minimum 100 dekar hvorav minst 20 dekar fulldyrket
  • Inntektene av tomtefestet utgjør mer enn kr 15.000,- som skal indeksreguleres fra 2006
  • Inntektene fra festeavgiftene utgjør minst 5% av gårdens totale inntekter

Disse reglene finnes i forskrifter gitt i medhold av Tomtefestelovens § 34

Trenge du videre bistand?

Tomtefesteloven er vanskelig, selv for jurister. Før du godtar en ny regulering av avgiften eller vilkår når det gjelder innløsning bør du søke en advokat med spesialkompetanse på området.

Dersom du er medlem i Huseiernes Landsforbund vil den første konsultasjonen være gratis

Din Boligadvokat AS

St. Olavs gate 22
3112 Tønsberg
Google Maps

Åpningstider

Man til Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: Stengt