Send henvendelse

Fyll inn skjemaet - Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Hvor lang reklamasjonsfrist er det?

Illus. Hvor lang reklamasjonsfrist er det?

Er det 5 års reklamasjonstid på mangler ved eiendom?

Mange tar dessverre feil når det gjelder å reklamere på mangler. Det har etablert seg en tro på at man kan vente opp mot 5-års grensen før man reklamerer. Dette er feil. I henhold til Avhendingsloven må det reklameres uten unødvendig opphold. I praksis vil dette si innen 2-3 måneder etter man har oppdaget skaden. 5- års fristen er danner bare et endelig punktum for når man påberope seg en mangel ved eiendom.

Unntak

Dersom mangelen skyldes grov uaktsomhet fra motpartens side kan det unntaksvis bli aktuelt å ta opp slike mangler også etter 5 årsfristen. Terskelen for grov uaktsomhet er imidlertid lagt svært høyt.

Hva skal til for å reklamere?

Loven krever ikke noen form på en slik reklamasjon. Den bør imidlertid være skriftlig, gjerne pr mail. Telefon kan være nyttig for å gi en foreløpig opplysning men er et dårlig middel med hensyn på dokumentasjon. Skriv hva du har oppdaget, hva du mener er feil og at du vil påberope deg dette.

Spesifikk reklamasjon

Etter at du har reklamert vil det ofte være nødvendig å dokumentere mangelen. Dersom det er etablert eierskifte vil selskapet ofte engasjere en slik takstmann. Ofte vil dette ikke være tilstrekkelig idet takstmannen allerede har binding til en part i saken. Når du via en sakkyndig får nye opplysninger i saken danner dette det man kaller en spesifikk reklamasjon. Det er viktig å sende denne over til motpart ( selger eller eierskifteselskap ) så snart du får den.

Hva skjer hvis man har oversittet reklamasjons fristen?

Du bør likevel reklamere. Dersom motparten ikke tar opp dette men diskuterer mangelen som sådan kan han miste sin rett til å påberope seg forsinkelsen.

Kan jeg gjøre dette selv?

Hvis det dreier seg om mindre beløp vil det ikke lønne seg å bruke for mye ressurser på saken. Hvis det dreier seg om større skader som kan føre til tap på for eksempel kr 100.000,-vil det vanligvis være riktig å søke sakkyndig hjelp. Be om en gjennomgang av saken av en eiendomsadvokat med sikte på hva som bør gjøres. Dette koster mindre enn du tror og hos Huseiernes Landsforbund er dette gratis hvis du er medlem ( kr 490,- pr år)

Rettshjelp

I slike saker vil du normalt ha krav på rettshjelp i forsikringen din. Da vil forsikringsselskapet betale 80% av kostnadene til sakkyndig, advokat, gebyrer etc opp til kr 100.000,- Fast egenandel varierer fra kr 2.000,- til kr 4.000,-. For Sameier og borettslag er den faste egenandelen høyere mens den øvre grensen er økt til kr 250.000,-

Trenger jeg kjøpsforsikring?

Slik vi ser det har du ved nevnte ordninger allerede god hjelp dersom du havner i en slik situasjon. En fordel ved kjøpsforsikring er at du ikke behøver å gjøre annet enn det selskapet forteller deg. Likevel er det ikke tilrådelig å overlate alt til selskapet. Disse er ikke helt nøytrale i forhold til dine behov. Dette kan ha sammenheng med at selskapet forplikter seg til å betale alle kostnader, også motpartens dersom du taper. Dette kan medføre en viss redsel for å bringe saker videre.

Se også: Lov om avhending

Din Boligadvokat AS

St. Olavs gate 22
3112 Tønsberg
Google Maps

Åpningstider

Man til Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: Stengt